Tổng Giám đốc Tổng công ty HUD chỉ đạo việc xây dựng, hoàn thiện kế hoạch đầu tư 2019- 2020 Công ty mẹ Tổng công ty

Xem: 368 - ngày đăng: 07-12-2018
Nguồn: Tổng công ty HUD

Ngày 05/12/2018, tại trụ sở Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị (HUD), ông Đỗ Hoài Đông - Tổng Giám đốc Tổng công ty đã chủ trì cuộc họp giao ban kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch SXKD tháng 11/2018, triển khai nhiệm vụ SXKD tháng 12/2018 và việc xây dựng, hoàn thiện kế hoạch đầu tư giai đoạn 2019-2020 của Công ty Mẹ - Tổng công ty. Tham dự cuộc họp có Ban Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chức năng, Giám đốc các Ban QLDA, Chi nhánh miền Bắc.

Ông Đỗ Hoài Đông - Tổng Giám đốc Tổng công ty HUD chủ trì cuộc họp

Trên cơ sở báo cáo tổng hợp của Ban KHTH và các ý kiến phân tích, thảo luận tại cuộc họp, Tổng Giám đốc Tổng công ty đã kết luận và chỉ đạo một số nội dung quan trọng, trong đó yêu cầu Ban KHTH, Ban Đầu tư và các Ban Quản lý Dự án tập trung rà soát, thống nhất kế hoạch đầu tư với tính khả thi và hiệu quả trong giai đoạn 2019 – 2020, để báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chia sẻ:

Đánh giá