Đảng ủy Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng.

Xem: 1124 - ngày đăng: 17-12-2018

Sáng ngày 14/12/2018, tại Hội trường Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị (HUDS). Ban thường vụ Đảng ủy Công ty HUDS tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung hội nghị trung ương 8 khóa XII của Đảng. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thắng - Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty cùng các đồng chí trong Chi ủy các Chi bộ Đảng trực thuộc Đảng bộ Công ty, Kiểm soát viên; Trưởng/Phó các Phòng, Ban Công ty, Ban giám đốc các đơn vị trực thuộc, Hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Ban.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Thắng truyền đạt những nội dung quan trọng của Nghị quyết số 36-NQ/TW “Về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Quy định số 08-QĐi/TW “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương”; Kết luận số 37-KL/TW “Về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán ngân sách nhà nước năm 2019”. Các nghị quyết, quy định, kết luận lần này có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh do Đại hội XII của Đảng đề ra và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng.

Kết thúc Hội nghị đồng chí Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy Công ty yêu cầu các cấp ủy Đảng, cán bộ, Đảng viên phải nghiêm túc học tập, nghiên cứu và tổ chức xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, Quy định, Kết luận phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Từ đó, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động của cán bộ, Đảng viên trong toàn Đảng bộ, vận dụng sáng tạo quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Chia sẻ:

Đánh giá