Đảng ủy Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII).

Xem: 1474 - ngày đăng: 15-08-2017

Ngày 15/08/2017, tại hội trường Công ty Ban thường vụ Đảng ủy Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các văn kiện và chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng cho hơn 30 cán bộ chủ chốt và cán bộ cấp ủy trực thuộc Công ty.

Tham dự Hội nghị có đồng chí đồng chí Bùi Hoàng Kiều - Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng Công ty, Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Giám đốc Công ty; đồng chí Nguyễn Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty cùng hơn 30 cán bộ chủ chốt và cán bộ cấp ủy trực thuộc Công ty.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Bùi Hoàng Kiều - Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng Công ty, Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Giám đốc Công ty trình bày những nội dung cơ bản các văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm Nghị quyết số 10-NQ/TW “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, Nghị quyết số 11-NQ/TW “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, Nghị quyết số 12-NQ/TW “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”. 

Tiếp đó đồng chí Nguyễn Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty triển khai Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng bộ Công ty. Đảng bộ Công ty đề nghị các đồng chí trong HĐTV, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch hành động, cá nhân thực hiện các Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao, thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo. Các cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ viết bài thu hoạch cá nhân nhằm nêu rõ trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao gắn với việc thực hiện Nghị quyết. Các đồng chí Bí thư chi bộ tiếp tục phổ biến quán triệt rộng rãi các Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) đến toàn thể CBCNV, đảng viên trong đơn vị trực thuộc Công ty.

 

Chia sẻ:

Đánh giá

Tìm kiếm