Cán bộ, đảng viên Công ty HUDS tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Xem: 606 - ngày đăng: 06-12-2023

Thực hiện Thông báo số 1567-TB/ĐU, ngày 28/11/2023 của Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về việc triệu tập Đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Đảng uỷ Công ty đã ban hành Thông báo số 377-TB/ĐU ngày 29/11/2023 về việc triệu tập và tổ chức cho cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ Công ty tham dự Hội nghị trực tuyến. Công ty đã bố trí 06 điểm cầu kết nối với Hội nghị toàn quốc. Trong đó điểm cầu số 1 tại Trụ sở Công ty; điểm cầu số 2 tại Ban Quản lý dự án số 1; điểm cầu số 3 tại Chi nhánh Công ty - Xí nghiệp 1; điểm cầu số 4 tại Chi nhánh Công ty - Xí nghiệp 3; điểm cầu số 5 tại Chi nhánh Công ty - Xí nghiệp 4; điểm cầu số 6 tại Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh. Phụ trách các điểm cầu là các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ hoặc Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh Công ty.

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - UV BCH ĐB TCT, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty Phụ trách điểm cầu số 1

Trong buổi sáng các đồng chí cán bộ, đảng viên tại 06 điềm cầu đã được nghe đồng chí Võ Văn Thưởng, UV Bộ Chính trị, Chủ tịch nước truyền đạt Chuyên đề 1:“Tiếp tục phát huy truyền thống, đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc”; đồng chí Phạm Minh Chính, UV Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt Chuyên đề 2: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”.

Hội nghị được nghe Đồng chí Võ Văn Thưởng, UV Bộ Chính trị, Chủ tịch nước truyền đạt chuyên đề 1

Buổi chiều sau khi đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt Chuyên đề 3: "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", Hội nghị nghe đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt Chuyên đề 4: "Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới" và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Điểm cầu số 2 tại Ban Quản lý Dự án số 1 Công ty HUDS

Điểm cầu số 3 tại Chi bộ chi nhánh Công ty - Xí nghiệp 1

Điểm cầu số 4 tại Chi bộ chi nhánh Công ty - Xí nghiệp 3

Điểm cầu số 5 tại Chi bộ Chi nhánh Công ty - Xí nghiệp 4

Điểm cầu số 6 tại Chi bộ chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh

Sau khi Hội nghị nghe truyền đạt 04 Chuyên đề, đồng chí Trương Thị Mai - UV Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt nội dung Kết luận Hội nghị, đồng chí nhấn mạnh: Các nghị quyết được ban hành tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là những vấn đề cốt lõi, có nhiều điểm mới, nội dung quan trọng gắn với các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy đảng, tổ chức đảng, các ban, bộ, ngành, địa phương tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; tiếp tục thể chế hóa nghị quyết của Đảng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết, nhân rộng mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả cao; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi toàn diện, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đảng uỷ Công ty HUDS sẽ nghiêm túc thực hiện, đồng thời yêu cầu các đồng chí cán bộ, đảng viên của Đảng bộ tham gia Hội nghị trên tự nghiên cứu thêm tài liệu (mã QR code tài liệu học tập các văn kiện Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XIII và Tài liệu hỏi - đáp về các văn kiện Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XIII, đã được gửi tới các điểm cầu và các đồng chí Đảng viên tham dự Hội nghị). Đồng chí Lại Xuân Môn, UV Trung ương Đảng , Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị phát biểu cảm ơn và kết thúc hội nghị.

Hội nghị đã thành công tốt đẹp!

Chia sẻ:

Đánh giá