Cán bộ, Đảng viên Công ty HUDS tham dự Hội nghị học tập chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

Xem: 501 - ngày đăng: 29-10-2021

Thực hiện Kế hoạch số 400-KH/ĐU ngày 26/08/2021 của Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về học tập Chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ đại hội XIII của Đảng "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và  khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc". Ngày 28/10/2021, Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng Công ty đã tổ chức Hội nghị trên theo hình thức trực tuyến để bảo đảm giãn cách trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19.

Đảng uỷ Công ty đã Thông báo triệu tập và tổ chức cho Cán bộ, Đảng viên toàn Đảng bộ tham dự Hội nghị trực tuyến trên. Do số lượng Đảng viên đông (119 Đảng viên), sinh hoạt, làm việc tại nhiều Chi nhánh ở các địa phương khác nhau nên Công ty đã bố trí 07 điểm cầu kết nối với điểm cầu của Tổng công ty. Trong đó điểm cầu chính tại trụ sở Công ty; điểm cầu 2 tại Trung tâm dịch vụ Linh Đàm; điểm cầu 3 tại Chi nhánh Công ty - Xí nghiệp 1; điểm cầu số 4 tại Chi nhánh Công ty - Xí nghiệp 3 (dự án Định Công); điểm cầu số 5 tại Chi nhánh Công ty - Xí nghiệp 3 (dự án Linh Đàm); điểm cầu số 6 tại Chi nhánh Công ty - Xí nghiệp 4; điểm cầu số 7 tại Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh. Phụ trách các điểm cầu là các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ hoặc Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh Công ty.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phan Trường Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty cho biết, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Đồng thời chỉ rõ: “Động lực và nguồn động lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Hình ảnh Đảng viên tại các điểm cầu tham dự Hội nghị:

Điểm cầu số 2 tại Chi nhánh Công ty - Trung tâm Dịch vụ Linh Đàm

Điểm cầu số 3 tại Chi nhánh Công ty - Xí nghiệp 1

Điểm cầu số 4 tại Chi nhánh Công ty - Xí nghiệp 3 (Khu vực Định Công)

Điểm cầu số 5 tại Chi nhánh Công ty - Xí nghiệp 3 (Khu vực Linh Đàm

Điểm cầu số 6 tại Chi nhánh Công ty - Xí nghiệp 4

Điểm cầu số 7 Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh

Hội nghị đã được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận trung ương trình bày chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và  khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc".

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Trường Sơn đề nghị các đồng chí đại biểu dự Hội nghị quán triệt, tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức việc tiếp tục học tập theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, người lao động trong toàn Tổng công ty tiếp tục nhận thức sâu sắc và tổ chức thực hiện tốt nội dung cốt lõi của Chuyên đề toàn khóa này.

Hội nghị đã thành công tốt đẹp!

Chia sẻ:

Đánh giá